Program rozvoja
Európske únie

Modrená technológia výroby nábytku

Európsky fond regionálneho rozvoja

Tento projekt bol realizovaný s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Názov projektu : Modrená technológia výroby nábytku
Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
Názov a sídlo prijímateľa : TRENAB, s. r. o. Gen. M. R. Štefánika 430/100, 911 01 Trenčín
Stručný opis projektu : Realizáciou investičného zámeru dôjde k zavedeniu modernej výroby nábytku prostredníctvom obstarania moderných technológií a k vytvoreniu nových pracovných miest vrátane miest pre mladých
Miesto realizácie projektu : Trenčín
Obdobie realizácie : 01/2015 – 05/2015
Výška poskytnutého príspevku : 114 804,00 EUR

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

CNC vertikálne obrábacie centrum BHX 055

stav pred

stav po

CNC formátovacia píla HPP 250/32/32

stav pred

stav po

ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

21.01.2015Kúpna zmluva č. 532014

21.01.2015Kúpna zmluva č. 542014

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

záruka na kuchyňu údržba kuchynskej linky obchodné podmienky cenník služieb partnerská zóna ochrana osobných údajov web by niw.sk
pondelok - štvrtok | 9.00 - 18.00 hod * piatok | 9.00 - 17:00hod