Záruka na kuchyňu

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa
a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení nábytku. Pri reklamácii treba predložiť záručný list potvrdený predajcom a montážnou firmou, v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu zaniká. Zistené vady vzniknuté v záručnej dobe uplatňujte v príslušnej predajni, kde ste výrobok zakúpili. Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, znáša predajca alebo spotrebiteľ, ktorý nárok uplatňuje.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku a na mierny farebný , alebo štruktúrovaný rozdiel v odtieni nábytku voči vzorkovníku, alebo drobné odchýlky medzi lakovanými , morenými, striekanými a fóliovanými plochami. Záruka sa nevzťahuje na nastavenie závesov , výklopných a výsuvných kovaní a líšt, ktoré si vždy musí riešiť konečný spotrebiteľ v priebehu používania. Prvé nastavenie vždy vykonáva výrobca a druhé nastavenie prevádza montážna firma.

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru musí spotrebiteľ písomne predávajúcemu túto vadu špecifikovať a uviesť v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu o kúpe tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať, pokiaľ sa nedohodol s predajcom inak. Pri reklamácií na zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku v okamihu prvého rozbalenia výrobku, je nutné zachovať originálny obal výrobku spolu s identifikačnými štítkami výrobku, jeho častí a obalov.

V žiadnom prípade nedoporučujeme do kúpeľní a práčovní vyrábať nábytok z drevotriesok, kvôli napučaniu a plesniam. Originál do uvedených priestorov, je striekaný nábytok RAL. Zákazníka sme s uvedeným oboznámili, prípadný nábytok sme vyrobili na jeho výslovnú žiadosť.

2 ročná záruka sa vzťahuje na :

 • RAL striekané dvierka, patinované PVC fólie a Acrylic
 • elektrospotrebiče, drezy a batérie
 • pracovné dosky všetky druhy
 • kovania, zásuvky, výklopy, úchytky, roletové systémy, košíkový program a ostatné doplnky
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Rozšírená záruka kvality 7-rokov sa vzťahuje na :

 • frézované MDF dielce a MDF čelné plochy a priľnavosť použitej PVC fólie k nosnej MDF doske
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Rozšírená záruka kvality 8-rokov sa vzťahuje na :

 • priľnavosť ABS hrán, na jednotlivé nábytkové dielce a čelné plochy nábytku
 • priľnavosť HPL pásky a HPL fólie na nábytkové dielce a pracovné dosky
 • pevnosť korpusov skriniek a jednotlivé spoje dielcov
 • priehyb použitého materiálu , prípustná tolerancia je +/- 4mm na 1bm
 • osadenie výplní do rámikov

Bezplatná záručná oprava zaniká :

 • výrobok bol poškodený prepravou spotrebiteľa alebo zmluvného predajcu (v tomto prípade si hradí náklady na opravu zmluvný predajca)
 • výrobok bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou alebo zlým skladovaním
 • z dôvodu neodborne vykonanej montáže ( v tomto prípade si spotrebiteľ záruku uplatňuje u montážnej firmy )
 • výrobok nebol zmontovaný montážnou firmou
 • výrobok bol umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí
 • výrobok bol zašpinený a neodborne vyčistený
 • výrobok nebol používaný v súlade s príslušným návodom na použite a udržiavanie
 • výrobok bol poškodený neodborným zasahovaním do konštrukcie výrobku
 • výrobok bol umiestnený v blízkosti tepelného zdroja
 • výrobok bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu
 • pri rozbitých sklách, nakoľko sa kontroluje pri preberaní tovaru
 • pri vytesneniach pred vodou a vlhkosťou okolo drezov, batérií a spotrebičov, tu si spotrebiteľ uplatňuje záruku priamo u montážnej firmy
 • pri spojoch pracovných dosiek pôsobením nadmernej vlhkosti
 • v prípade, že zákazník odmietne montáž ochranných tepelných líšt k elektrickej rúre, ktoré chránia nábytkové dielce pred priamym pôsobením tepla
 • v prípade, že zákazník odmietne použitie spojovacích a tesniacich líšt na pracovnú dosku, ktoré chránia spoje pracovných dosiek pred priamym pôsobením vody a vlhkosti
 • výrobok bol nadpriemerne zaťažovaný vysokým naložením zásuvkových, policových skriniek a skriniek, kde boli použité výsuvné koše

Výrobca garantuje nosnosť častí skriniek podľa typu kovania nasledovne :

 • Zásuvkové skrinky do šírky 800mm 30kg
 • Zásuvkové skrinky nad šírku 800mm 50kg

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so záručnými podmienkami.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

záruka na kuchyňu údržba kuchynskej linky obchodné podmienky cenník služieb partnerská zóna ochrana osobných údajov web by niw.sk
pondelok - štvrtok | 9.00 - 18.00 hod * piatok | 9.00 - 17:00hod